ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આતીર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] वि. ઉપકારી; ઉપકાર કરનારૂં
वि. સુવાસિત; ખુશબોદાર.