ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓટલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ હિં. ] स्त्री. છાયો.
૨. स्त्री. પડદો.