ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કક્ષશાયુ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. કૂતરૂં.