ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કેડા  
ઉચ્ચાર: ( કેડ઼ા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. ખેતરમાંથી કાપેલું ઘાસનું થૂમડું.
૨. पुं. નવયુવક; જુવાન માણસ.
૩. पुं. પાતળી ડાળી.