ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખૌર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. લેપ.
૨. स्त्री. ત્રિપુંડ.
૩. स्त्री. માછલી પકડવાની એક જાતની જાળ.
૪. स्त्री. સ્ત્રીઓનું માથાનું એક ઘરેણું.
૫. [ હિં. ] न. સુકાઈ ગયેલું ઝાડ.