ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘફર  
ઉચ્ચાર: ( ઘફ઼ર )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. માફી; ક્ષમા.