ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘરીઝ  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼રીઝ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. નમ્રતા.
पुं. સ્વભાવ.