ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘુલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] वि. ઓગળલું.
वि. કોમળ; પોચું.
वि. પાકું.