ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચકદડિયાં  
ઉચ્ચાર: ( ચકદડ઼િયાં )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ब. व. આનંદ; મોજ.