ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચાકાં  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ब. व. મોટા પાણાના કટકા.
न. ब. व. શેરડીના રસને ખૂબ ઉકાળી તેને ભેજવાળી જમીન ઉપર ઠારી પાડેલાં ગોળનાં ભીલાં.