ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છેડકઢું  
ઉચ્ચાર: ( છેડ઼કઢું )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. આંચળમાંથી તરત જ દોહેલું; તાજું. દૂધ માટે આ શબ્દ વપરાય છે.