ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છૌર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. ઘાસની ગંજી.
[ સં. ક્ષૌર ] पुं. માથું કે દાઢી મૂંડવી તે.