ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડકલું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. નાનું બાળક; બચ્ચું.