ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડિંગરો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. વિષયી બળદની ડોકે બાંધેલો લાકડાનો કટકો.