ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિત્થાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નિસ્તાર ] पुं. ( પ્રાકૃત ) ઉદ્ધાર.
पुं. પાર; છેડો.
पुं. રક્ષા; બચાવ.