ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તાફતો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. તાફતા ] पुं. એક જાતનું રેશમી કપડું; એક જાતનું રેશમ ને સૂતરનું કપડું; તાસ્તો; ધૂપછાંયા નામનું રેશમી કાપડ.