ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તિતડીક  
ઉચ્ચાર: ( તિતડ઼ીક )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. કોકમ.