ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તૂદા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. જ્યાં તીર મારવામાં આવે છે તે નિશાની.
૨. पुं. ઢગલો; રાશિ.
૩. [ ફા. ] पुं. સીમાડાનું ચિહ્ન; હદબંદી.