ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થેડ  
ઉચ્ચાર: ( થેડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. ઠાર.