ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
શંખપુષ્પી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એ નામે પંજાબ અને સંયુક્ત પ્રાંતમાં ઊગતી એક જાતની વનસ્પતિ; શંખાવલી; શંખાવ્હા; માંગલ્યકુસુમા.